1. Algemeen

Op alle met ServerParts B.V. te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande voor­waarden van toepas­sing. ServerParts B.V. accepteert geen algemene inkoopvoor­waar­den van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeenge­komen.

2. Prijzen

Tenzij anders overeengekomen zijn de door ServerParts B.V. gehanteerde prijzen netto af magazijn Leusden, exclusief omzetbelasting. Prijzen kunnen door ServerParts B.V. worden gewijzigd indien marktomstandigheden of productiekosten daartoe aanleiding geven.

3. Leveringstijd

De leveringstijd wordt zo nauwkeurig moge­lijk opgege­ven. Overschrijding hiervan geeft geen recht op schade­vergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij ontvangst te weigeren. ServerParts B.V. behoudt zich het recht voor om de goederen eerder te leveren dan is aangegeven.

4. Levering

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af magazijn te Leusden. Vervoer van de goederen vanuit het magazijn te Leusden naar een door de koper aangegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van koper, ook indien het vervoer, op verzoek van de koper, door ServerParts B.V. wordt geregeld. Indien de goederen om welke reden dan ook niet door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, is ServerParts B.V. gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

5. Reclames

Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anders­zins direct waar­neembare gebreken worden uitsluitend in behande­ling genomen indien deze binnen 5 werkdagen na levering van de goe­deren schriftelijk ter kennis van ServerParts B.V. zijn gebracht.

6. Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient betaling direct bij, of voor levering van de goederen te geschieden. Indien, in afwijking van boven­staande, goederen op krediet worden geleverd, dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Eventue­le reclames schorten de betalings­verplichting niet op. Indien de beta­lingster­mijn van 8 dagen wordt overschreden, is de koper zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wette­lijke vertragings­rente en de incassokosten verschuldigd, ter grootte van 10% van de factuurwaarde met een minimum van € 100,-. Indien levering en betaling in gedeelten en op verschil­len­de data is overeengekomen, is ServerParts B.V. gerech­tigd haar leveringsplicht op te schorten, indien en zolang de koper in gebreke blijft.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van ServerParts B.V. tot dat alle vorderingen van ServerParts B.V. op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van ServerParts B.V. zijn, deze te vervreem­den, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, danwel op welke wijze dan ook daarover te beschik­ken.

8. Garantie

In geval van gebreken aan de geleverde nieuwe goe­deren verleent ServerParts B.V. tot maxi­maal 3 maanden na factuur­datum, een garantie op het herleveren of herstel­len van de goederen. Ieder recht op garantie vervalt, indien de goederen onoor­deel­kundig zijn gebruikt, bloot zijn gesteld aan extreme om­standig­heden, of indien blijkt dat aan de goede­ren reparaties door derden zijn uitge­voerd. Bij verkoop van gebruikte goederen en/of restantpartijen is de garantietermijn maximaal één maand na factuurdatum.

9. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ServerParts B.V. uit hoofde van gedane leveringen is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 8. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere vordering terzake van bedrijfsschade, schaden van derden of andere directe of indirecte schade is nadrukkelijk uitgesloten.

10. Overmacht

Bij overmacht worden onze leverings- en andere ver­plich­tingen opgeschort. ServerParts B.V. is in dat geval verplicht te leveren zodra dit redelij­kerwijs mogelijk is.

Onder overmacht worden verstaan onvoorzie­ne omstan­digheden met betrekking tot perso­nen en/of materiaal waarvan ServerParts B.V. zich bij de uitvoering van de overeen­komsten bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoe­ring van de overeen­komst daardoor onmogelijk, danwel dermate bezwaar­lijk en/of onevenredig kost­baar wordt dat nako­ming van de overeen­komst in redelijkheid niet meer of niet onmid­dellijk van ServerParts B.V. kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmer­king: oorlog, natuurrampen, over­heids­maatrege­len, werkstakingen, uitsluitin­gen, belemmerin­gen door derden en door beide partijen onvoorziene technische compli­ca­ties.
In geval van overmacht is ServerParts B.V. niet gehou­den tot het betalen van een schadever­goeding.

11. Toepasselijk recht

Elke rechtsverhouding tussen ServerParts B.V. en de weder­partij wordt beheerst door het Nederlandse recht.
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot of voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Statistieken

  • Totaal 283 verschillende artikelen on-line
  • Totaal 1.925 artikelen uit voorraad leverbaar
  • Totaal 48 verschillende productgroepen met artikelen